2 Jul 2010

Hadist Qudsi Bagian Ketiga

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu...
Kali ini saya ingin mengetengahkan beberapa Hadist Qudsi yang tentunya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita...Bismillahirrahmanirrahim 
" Hai orang-orang yyang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dam RAsul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemengan yang besar.(QS.AL AHZAAB :71 )
* Akhirat adalah Negeri Keabadian
Apabila Allah telah memasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, Allah berfirman, " Wahai ahli surga berapa lama kalian tinggal di bumi menurut bilangan tahunnya?." Mereka menjawab " Kami tinggal selama sehari atau setengah hari," Allah berfirman, "Alangkah beruntungnya perdagangan kalian, karena hanya selama sehari atau setengah hari kalian berhasil meraih keridhoan dan surga-Ku.Tinggallah kalian selama-lamanya di dalam surga dengan kekal." Kemudian Allah berfirman Lagi, "Wahai ahli neraka berapa lama kalian tinggal di bumi menurut bilangan tahunnya.?" Mereka menjawab, " kami tinggal selama sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Alangkah ruginya perdagangan kalian , karena hanya selama sehari atau setengah hari kalian memperoleh amarah dan murka-Ku. Tinggallah kalian selama-lamanya di dalam neraka dengan kekal.!" mereka berkata, wahai Tuhan kami keluarkanlah kami dari neraka, dan jika kami mengulangi lagi perbuatan kami, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, " Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan AKU."(QS.23:108) saat itu merupakan kesempatan terakhir bagi mereka dapat berbicara dengan RABB-Nya. (Diketengahkan oleh ABu BAkar Ibnu Muhammad al Isma'ili dari Aifa' AlKala'iy )

* Dosa-dosa Muadzin Diampuni Sepanjang yang dapat dicapai oleh Suaranya

Apabila seorang muadzin selesaidari azannya, sesungguhnya benar-benar diampuni dosa-dosanya sepanjang tang dapat dicapai oleh suaranya. Allah berfirman, "Hamba-Ku benar dan AKU bersaksi dengan kesaksian yang benar, maka hendaklah ia bergembiralah." (diketengahkan oleh HAkim di dalam kitabnya tarikhnya dan Ad Dailami melelui Annas ra.)


* Larangan Menoleh dalam Shalat

Apabila seorang laki-laki berdiri dalam sholatnya, Allah menghadapkan wajah kepadanya. Dan apabila ia menoleh, maka Allah berfirman "Hai anak Adam, kepada siapa kamu menoleh, apakah kamu menoleh kepada orang yang lebih baik bagimu dari-Ku?, menghadaplah kepada-Ku!" Apabila ia menengok untuk kedua kalinya, Allah mengulangi firmannya. Apabila ia menengok untuk ketiga kalinya, Maka Allah memalingkan Wajah-Nya dari orang itu.(Diketengahkan oleh AlBazzar melalui Jabir ibnu 'Abdullah ra).

*Hamba-Hamba ALLAh yang Terhindar dari Azab-Nya

Manakala sebagian besar kesibukan hamba-Ku adalah Berdzikir, maka Aku akan jadikan tujuan dan kesenangannya hanya berdzikir kepada-Ku. Dan apabila Kujadikan tujuan dan kesenangannya adalah berdzikir kepada-Ku, niscaya ia merindukan-Ku dan AKU akan balas Merindukannya. Manakal ia merindukan-Ku dan kubalas merindukannya, niscaya kuangkat tirai yang menghalang-halangi antara diri-Ku dan dirinya. Dia tidak akan lupadi kala orang-orang lain lupa. Ucapan mereka sepertiucapan  nabi. Mereka adalah para pendekaryang sebenarnya.Mereka adalah orang-orang yang apabila Aku hendak menimpakan hukuman atau azab atas penduduk bumi dan AKU teringat kepada mereka, maka Kupalingkan hal tersebut dari mereka. (Diketengahkan oleh Abu Na'im di dalam kitab Hilyahnya melalui Al Hasan secara Mursal).

Related Articles/Artikel Terkait0 komentar:

Post a Comment