25 Jun 2010

Hadist Qudsi Bagian Pertama

Hai orang-orany yang beriman,Bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya ALLAH memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati ALLAH dan Rasul-NYA, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.(QS.AL-AHZAAB : ayat 71)

* Hadist Qudsi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari RABBNYA melelui tiga cara, yakni :
1.Melalui wahyu
2.Melalui Ilham
3.melalui mimpi

Kenapa disebut dengan istilah hadist-hadist Qudsi? karena dikaitkan dengan nama Al-Quds yang artinya suci dan bersih.

Hadist qudsi diriwayatkan melalui berbagai ungkapan diantaranya adalah :
1.Rasulullah telah bersabda dalam riwayat yang beliau ceritakan dari RABBNYA.Ungkapan inilah yang banyak dipakai oleh para ulama salaf
2.Allah telah berfirman
3.Sesungguhnya ALlah telah berfirman
4.Allah telah mewahyukan kepadaku(khusus buwat Nabiyullah)
5.Sesungguhnya RABB kamu telah berfirman
6.Sesungguhnya ALLAH telah mewahyukan kepadaku (Khusus buwat Nabiyullah)
7.Sesungguhnya ALLAH berseru pada hari kiamat nanti


*Menanti Kedatangan waktu Shalat Usai Menunaikannya

Bergembiralah kamu, wahai kaum muslimin. Inilah Rabbmu telah membuka salah satu dari pintu-pintu langit. Dia membanggakan kamu di hadapan para malaikat seraya berfirman "Lihatlah hamba-hamba-KU yang telah menunaikan shalat Fardunya dan sekarang mereka tengah menanti kedatangan waktu Shalat fardhu lainnya"(Ibnu Majah telah mengetengahkan hadist ini melalui Ibnu 'Amr.Sedangkan Ahmad, Thabrani di dalam kitab Mu'jamul kabirnya dan Abu Na'im di dalam kitab Hilyahnya mempertengahkannnya melalui ibnu 'Amr)

*Di Antara Do'a yang dianjurkan Sesudah Sholat

Tadi malam utusan Rabb datang kepadaku(Nabiyullah). Menurut riwayat lain disebutkan, tadi malam Rabb datang dalam penampilan yang paling indah, lalu berfirman kepadaku, " Wahai Muhammad," Ku Jawab, " Kupenuhi seruan-MU wahai RABB-Ku, dan kebahagiaan berada di tangan-MU," Allah Bertanya " Tahukah kamu apa yang diperdebatkan oleh para Malaikat yang ada di atas?" Aku menjawab, " Aku tidak tahu. "Lalu Dia meletakkan Tangan-NYA di antara kedua belikatku, sehingga aku dapat merasakan kesejukan-NYA di antara kedua Susuku atau kerongkonganku, maka aku dapat mengetahui semua yang ada dilangit dan di bumi atau semua yang ada di belahan bumi timur dan belahan bumi barat.Allah kembali berfirman, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperselisihkan oleh para Malaikat yang ada di atas?' Aku menjawab " Ya, kini aku tahu, yaitu tentang derajat yang tinggi, masalah kifarat, melangkahkan kaki untuk pergi Shalat berjamaah, menyempurnakan wudhu ketika keadaan tidak menyenangkan dan menunggu kedatangan waktu shalat yang lain. Barang siapa yang memelihara semuanya dengan baik, maka ia akan hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Dan dia bersih dari dosa-dosanya bagaikan saat baru dilahirkan oleh ibunya." Allah berfirman, " Wahai Muhammad!" Aku menjawab Kupenuhi panggilan-MU dan kebahagiaan berada di tangan-MU" Allah berfirman " Apabila kamu telah selesai menunaikan shalat, maka ucapkanlah., "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dapat mengerjakankebaikan, meninggalkan kemungkaran dan menyintai orang-orang yang miskin. Apabilaengkau hendakmenimpakan sesuatu bencana kepada hamba-hamba-Mu, maka cabutlah aku terlebih dahulu kepada-Mu agar terhindar dari bencana itu." ( Tirmidzi telah mengetengahkan hadis ini melelui Ibnu 'Abbas)

* Kemuliyaan Nabi Muhammad SAW

Jibril datang kepadaku lalu bertanya, " Sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu berfirman kepadamu, "Tahukah kamu mengapa Aku meninggikan sebutanmu?" Aku menjawab, " Tentu Allah lebih mengetahui." Allah berfirman: " Tidak sekali-kali Aku disebut melainkan Engkau pun disebut bersama-KU." ( Abu Ya'la Al Maushuli telah mengetengahkan hadis ini di dalam kitab Musnadnya, Ibnu Hibban di dalam Kitab Shahihnya dan Adh Dhiyaul Maqdisi di dalam kitab Al Mukhtarah melelui Abi Sa'id).

* Balasan Bagi Orang yang Membaca Shalawat Untuk Rasulullah

Jibril Datang kepadaku lalu berkata bahwa sesungguhnya Allah berfirman, Barang siapa yang mengucapkan shalawat untukmu, niscaya Aku dan para malaikat-Ku balas mengucapkan Shalawat untuknya sepuluh kali. Dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan kepadamu niscaya Aku dan para malaikat-Ku balas mengucapkan salam penghormatan sepuuh kali untuknya.( Thabrani telah mengetengahkan hadist ini di dalam kitab Mu'jamul Kabirnya melalui Anna ra.)

* Do'a Orany yang Teraniaya itu Mustajab

takutlah kamu sekalian kepada do'a orang yang teraniaya, karena do'anya diangkat naik di atas awan. Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliyaan-Ku.Sungguh Aku akan menolongmu, meskipun dalam waktu yang tidak segera."
(Thabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabirnya dan Adh Dhiyaa telah mengetengahkan hadis ini melalui Khuzaimah Ibnu tsabit AlMazini sedangkan Imam Ahmad ibnu Hambal, Abu Ya'la Al Mauwshuli di dalam kitab Musnadnya masing-masing dan AlQudha'i di dalam kitab Musnadnya telah mengetengahkannya melelui Anas secara Marfu')


Related Articles/Artikel Terkait0 komentar:

Post a Comment